Privadesa

L’hotel Morito, Olsaen S.A garanteix la confidencialitat de les dades personals, i se sotmetrà a la normativa espanyola amb relació a la protecció de dades personals davant de tercers. L’usuari coneix i accepta, d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament, que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer propietat d’Hotel Morito , Olsaen S.A., el seu cas, qualsevol fitxer annex, conté informació de caràcter confidencial exclusivament dirigida al seu destinatari. Queda prohibida la seva divulgació, còpia o distribució a tercers sense la prèvia autorització escrita d’Olsaen S.A. Al mateix temps Olsaen S.A. li recorda que Les seves dades formen o formaran part d’un fitxer mixt registrat a l’Agència General de Protecció de Dades.

L’hotel Morito es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes les condicions exposades
El client accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei és l’espanyola i sotmet a la jurisdicció dels Tribunals de les Illes Balears per a la resolució dels conflictes derivats de la interpretació i aplicació del present contracte.

Reservau aquí

Amb seguretat, sense riscos.

Reservi ara